【Roya Casino tài xỉu đổi thưởng】 roya casino vai trò nòng cốt bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đúng 66 năm trước, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời. Trong Tuyên ngôn Độc lập bất hủ đọc ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Tuyên ngôn Độc lập đã mở ra một trang sử mới của lịch sử dân tộc. Ý chí độc lập, tự do trong thời kỳ mới được bổ sung và phát huy trong công cuộc chiến đấu ngoan cường và lao động hết mình vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.


Thực hiện đường lối của Đảng, ý chí và quyết định của nhân dân, Nhà nước ta đã bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, đưa nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, có uy tín và vị thế quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Từ lúc ra đời đến nay, Nhà nước ta được xây dựng phù hợp với trào lưu tiến bộ của thời đại. Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dựa trên cơ sở liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức, do Đảng lãnh đạo. Nhà nước ta đại diện quyền làm chủ của nhân dân, hoạt động vì lợi ích của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, chăm lo cho con người, mọi công dân đều có cơ hội phát triển, cống hiến. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ, được xây dựng và hoạt động trên cơ sở chính trị là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cơ sở, là nguồn sức mạnh tiềm tàng to lớn, là động lực mạnh mẽ để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Ngay từ ngày đầu thành lập chính quyền nhân dân, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng việc xây dựng phải đi đôi với bảo vệ Nhà nước cách mạng. Lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam ra đời trong Cách mạng tháng Tám 1945, là lực lượng nòng cốt bảo vệ chính quyền nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và bảo vệ nhân dân. Chính quyền nhân dân trẻ tuổi đã đương đầu thắng lợi với thù trong, giặc ngoài và những khó khăn về kinh tế- xã hội, thể hiện sức sống mãnh liệt của chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta. Lực lượng CAND mới ra đời, khó khăn, thiếu thốn đủ bề đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí đập tan nhiều ổ, nhóm phản động, thù địch âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng còn trứng nước.


Trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, với tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác cách mạng cao độ, lực lượng CAND ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời với việc làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chiến lược quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND đã đóng góp tích cực vào việc hoạch định và thực hiện các chiến lược, chính sách phát triển mọi mặt của đất nước; xứng đáng là lực lượng vũ trang vững mạnh, tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.


Lực lượng CAND luôn sẵn sàng.


Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển, Nhà nước ta đã lớn mạnh về nhiều mặt, xứng đáng là niềm tự hào của nhân dân. Chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội, thuận lợi lớn, đồng thời cũng phải đối phó với nhiều thách thức, khó khăn mới. Công cuộc phát triển kinh tế – xã hội tuy đã đạt nhiều thành tựu to lớn, nhưng cũng còn nhiều hạn chế, chưa bền vững; các thế lực thù địch và bọn tội phạm không từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá… Trước tình hình đó, Nhà nước ta càng cần được củng cố thực sự trong sạch, vững mạnh. Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, trong đó CAND là lực lượng nòng cốt với thế trận an ninh nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển cả chiều rộng và bề sâu, có hiệu lực quản lý cao về an ninh, trật tự…

CAND

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *