Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới toàn thể cán bộ, học viên, nhân viên của Học viện lời thăm hỏi ân cần, tình cảm tin yêu sâu sắc và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Học viện Chính trị đã đạt được trong 60 năm qua. Phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng phấn đấu, từng bước trưởng thành và phát triển về mọi mặt, Học viện Chính trị đã đào tạo cho Đảng và Quân đội hàng vạn cán bộ chính trị và cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.


Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cũng đã có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học, góp phần vào việc hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân…


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, giảng viên của Học viện. Ảnh: TTXVN.


Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…; xác định 8 mối quan hệ lớn cần tập trung giải quyết tốt, trong đó xây dựng chủ nghĩa xã hội phải luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong khi thực hiện nhiệm vụ hàng đầu là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, cần không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chăm lo củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Là trung tâm hàng đầu về đào tạo cán bộ chính trị và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn của Quân đội và quốc gia, hơn ai hết Học viện Chính trị càng phải nắm vững và quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; vận dụng sáng tạo vào quá trình huấn luyện – đào tạo và nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.


Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Trước hết cần xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, kiên định lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trung thành với Đảng, với nhân dân.


Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Quân đội. Đây là cuộc đấu tranh gay go, phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, học viên, nhân viên Học viện phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ trí tuệ cao và một tinh thần dũng cảm. Tổng Bí thư mong muốn, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện sẽ tiếp tục chủ động nghiên cứu, nắm chắc các luận điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những thực tiễn sinh động của cuộc sống; hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch; góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

PV (theo TTXVN)

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *