Tuổi trẻ, phụ nữ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an mang xuân ấm áp cho học sinh vùng cao
Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an triển khai công tác năm 2019
Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an triển khai công tác

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND; đặc biệt, với sự nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), xứng đáng là cơ quan nghiên cứu chiến lược, khoa học, lịch sử đầu ngành của lực lượng CAND.

Cách đây 45 năm, ngày 6-1-1974, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn đã ký Quyết định số 18-CA/QĐ, thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học Công an, đánh dấu sự ra đời của một cơ quan chuyên trách nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu và quản lý khoa học của Bộ Công an. 

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong công tác bảo vệ ANTT, qua mỗi thời kỳ khác nhau, Viện đã trải qua nhiều lần thay đổi về tên gọi, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ như: Viện Nghiên cứu Khoa học Công an (1974); Viện Khoa học Công an (1981); Vụ Khoa học và Kỹ thuật (1988); Cục Khoa học và Kỹ thuật (1989); Viện Khoa học Công an (1992); Viện Chiến lược và Khoa học Công an (2003) và Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (2018). 

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chủ chốt của đơn vị triển khai công tác năm 2019.

Dù trong bất cứ thời điểm lịch sử nào, hoàn cảnh cách mạng nào và dưới bất cứ tên gọi nào, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an vẫn luôn khẳng định vị trí là cơ quan nghiên cứu chiến lược, khoa học, lịch sử đầu ngành, góp phần cùng toàn lực lượng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND.

Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tổ chức nghiên cứu hàng nghìn đề tài khoa học các cấp, hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học để nghiên cứu, tổng kết lịch sử; phân tích, đánh giá, luận giải nhiều vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. 

Tính riêng trong giai đoạn 1996 – 2018, Bộ Công an đã chủ trì nghiên cứu 70 đề tài khoa học cấp Nhà nước, gần 2.000 đề tài khoa học cấp bộ, hơn 4.500 đề tài cấp cơ sở, hơn 1.000 ấn phẩm nghiên cứu lịch sử, trong đó nhiều sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an. 

Nhiều chuyên đề và báo cáo nghiên cứu đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất những vấn đề chiến lược của Cục đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đánh giá cao, làm căn cứ tin cậy để tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ ANTT, phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Với vai trò quan trọng là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Lý luận Bộ Công an nhiệm kỳ 2012 – 2017; 2017 – 2022, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xây dựng, hoàn thiện quy chế, chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng và các tiểu ban; ban hành các nghị quyết, chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác lý luận CAND. 

Đặc biệt, nhiều quan điểm, phương châm, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo sự nghiệp bảo vệ ANTT trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước đã được Cục phối hợp với các tiểu ban lý luận chuyên ngành tổ chức nghiên cứu, cụ thể hóa, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn lực lượng CAND.

Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã làm tốt vai trò chủ trì nghiên cứu biên soạn Từ điển, Bách khoa thư CAND. Năm 1978, chỉ 4 năm sau khi được thành lập đã ra mắt cuốn Từ điển nghiệp vụ, sau đó tiếp tục nghiên cứu, phát triển thành Từ điển Bách khoa CAND (2005). 

Hiện nay, Cục  đang tích cực biên soạn Quyển An ninh trong bộ Đại Bách khoa toàn thư Việt Nam; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành bộ Bách khoa thư CAND; đã phát hành hai tập Bách khoa thư về Tình báo và Cảnh vệ. 

Các tập Bách khoa thư về An ninh, Cảnh sát, Xây dựng lực lượng và Hậu cận, kỹ thuật CAND đã biên tập xong, chờ xuất bản. Đây thực sự là những công cụ tra cứu, tham khảo tin cậy, phục vụ thiết thực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và phục vụ các mặt công tác Công an.

Các ấn phẩm tạp chí do Cục quản lý và phát hành như: Tạp chí CAND, Tạp chí Khoa học Chiến lược, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử Công an đã kịp thời nghiên cứu luận giải những vấn đề lý luận, khoa học mới đặt ra; tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đến CBCS Công an và các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò định hướng dư luận. 

Chất lượng các ấn phẩm, tạp chí ngày càng được nâng cao, trở thành nguồn tài liệu tin cậy để lãnh đạo Công an các cấp và toàn thể CBCS nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND.

Cục luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Qua nhiều lần thay đổi, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ nhưng Cục vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của một đơn vị khoa học đầu ngành Bộ Công an. 

Số lượng và chất lượng cán bộ Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an ngày càng được nâng cao; bước đầu hình thành đội ngũ cán bộ nghiên cứu chuyên sâu theo từng lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; góp phần cùng lực lượng CAND trong kiện toàn tổ chức, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những năm tới, tình hình tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động nhiều chiều đến công tác Công an.

Để Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ ANTT, toàn thể CBCS Cục sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, khoa học, lý luận, lịch sử; tổ chức công tác thông tin khoa học và tạp chí; chủ động tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, chính sách, biện pháp bảo vệ ANTT, ứng phó kịp thời với những biến động của tình hình.

Thời gian qua, với những thành tích đạt được, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và các ban, bộ, ngành, địa phương tặng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ôn lại truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, nhân dân giao phó, làm cho quá khứ và tương lai hoà thành một dòng chảy liên tục, để truyền thống vẻ vang đó tiếp tục được vun đắp, phát huy cho hôm nay và mai sau.

Thiếu tướng Đỗ Lê Chi – Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an

2020Nhà cái uy tínroya casino

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *